Privacybeleid

 1. Introductie

De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting (hierna: de Stichting of wij) met statutaire zetel te ’s-Gravenhage, is gevestigd aan de Blaak 31 te (3011 GA) Rotterdam, met postadres postbus 2888 te (3000 CW) Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 41149553.

De Stichting is opgericht op 21 augustus 1929 door Cornelia Johanna Francisca (‘Kitty’) Versteegh, weduwe van Dirk Jan Reek. Het echtpaar Reek-Versteegh was kinderloos en wilde met zijn vermogen iets doen in het algemeen maatschappelijk belang. Bij de oprichting bracht de stichtster een beginkapitaal van 2000 gulden in. Later zou zij de Stichting bij testament als haar enige erfgenaam aanwijzen.

De Stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in het Koninkrijk der Nederlanden. Het Bestuur heeft die doelstelling beleidsmatig toegesneden op financiële ondersteuning van met name de volgende doelen:

 • gehandicaptenzorg;
 • ouderenzorg;
 • projecten in de gezondheidszorg, de utiliteitsvoorzieningen of het onderwijs
 • projecten in krachtwijken.

Het aanvragen van een financiële bijdrage kan uitsluitend schriftelijk en via een maatschappelijke organisatie, zoals de MEE organisaties.

In het kader van onze doelstellingen kan de Stichting persoonsgegevens over u verzamelen, bewaren, doorgeven of anderszins verwerken. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, en meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG), kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Door een aanvraag bij ons in te dienen en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in deze privacyverklaring beschreven wijze worden verwerkt. Via onze website worden geen persoonsgegevens van bezoekers verwerkt.

Opmerking: dit betekent niet dat u ‘toestemming’ geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek anders aangegeven in deze privacyverklaring.

 1. Wat regelt dit beleid en voor wie is het relevant?

Deze privacyverklaring is relevant voor onze aanvragers en begunstigers, alsook voor personen die hen vertegenwoordigen in het geval de aanvrager of begunstigde een rechtspersoon is, of andere derden die in contact met ons treden (hierna: u).

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, op basis van welke grondslag, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat deze privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, in geval van een wijziging in wet- of regelgeving of als onze activiteiten wijzigen en de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken beïnvloed wordt. De recentste versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website.

Opmerking: indien u persoonsgegevens aan ons verstrekt, die betrekking hebben op een andere persoon dan uzelf, dan verzoeken wij u om deze persoon een kopie van deze privacyverklaring te verstrekken, voordat u zijn/haar persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en op welke wijze?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Doordat u deze vrijwillig met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via email;
 • Direct van u wanneer u aanvrager of begunstigde bent via onze beveiligde omgeving;
 • Via openbare registers, zoals het handelsregister of via de Kamer van Koophandel;
 • Via derden, bijvoorbeeld wanneer zij uw gegevens rechtsgeldig aan ons doorgeven in het kader van een aanvraag of financiële ondersteuning.

Wij verzamelen en verwerken (een deel van) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens en geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Naam van partner;
 • Aantal kinderen;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer netto-inkomen van uzelf, uw partner en/of kind(eren), toeslagen, alimentatie, subsidies, spaargeld, (hypotheek)schulden, woningwaarde;
 • Gegevens over de aanvraag, zoals doel, inbreng eigen middelen;
 • Contactgegevens, waaronder adressen, telefoonnummers en emailadressen;
 • Kopie paspoort, identiteitsbewijs en/of overige identificatiegegevens;
 • Informatie uit openbare registers, zoals uittreksels van de Kamer van Koophandel;
 • Informatie afkomstig van externe bronnen (zoals zoekmachines, sectorspecifieke nieuwsberichten, sociale media) die wij combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie over u te verkrijgen.
 1. Verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Indien de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij u partij bent (of om de noodzakelijke maatregelen te treffen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst), zoals hieronder beschreven onder (a);
 • Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals hieronder beschreven onder (b);
 • Indien de verwerking noodzakelijk is in het kader van ons gerechtvaardigd belang, zoals hieronder beschreven onder (c) tot en met (f).
 1. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. (a)Om uw aanvraag te kunnen beoordelen en bij goedkeuring daarvan financiële ondersteuning te (kunnen) bieden en/of om onze contractuele verplichtingen na te komen in het geval van een particuliere aanvraag;
 2. (b)Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van onder meer fiscale wetgeving, antimisbruik- en antiwitwaswetgeving;
 3. (c)Om uw aanvraag te kunnen beoordelen en bij goedkeuring daarvan financiële ondersteuning te (kunnen) bieden en/of om onze contractuele verplichtingen na te komen in het geval van een aanvraag voor een rechtspersoon;
 4. (d)Voor het (bij)houden van onze administratie en relatiebeheer;
 5. (e)Voor communicatiedoeleinden, zoals de verwerking en beantwoording van uw verzoeken, aanvragen en klachten, het onderhouden van (zakelijke) relaties;
 6. (f)Voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze rechtspositie en rechten.
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren. Daarbij hanteren wij als uitgangspunt dat wij uw gegevens gedurende zeven jaar na de uitkering in overeenstemming met de fiscale bewaartermijnen bewaren.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat wettelijk verplicht is. Dit kan de volgende partijen betreffen:

 • Banken en adviseurs, zoals advocaten, accountants, notarissen e.d.;
 • Overheden, gerechten en toezichthoudende instanties, zoals de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij geven uw gegevens niet door aan partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn of opereren.

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo adequaat mogelijk te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde toegang, inzage, opslag of andere verwerking. Voor de aanvraag maken wij gebruik van een beveiligde omgeving waarbij de aanvraag via een portal kan worden toegezonden. Waar het om uw financiële gegevens gaat heeft slechts de penningmeester toegang tot uw gegevens.

Daarnaast streven wij ernaar om uw persoonsgegevens accuraat en up to date te houden. In dat kader verzoeken wij u om ons actief te informeren over eventuele wijzigingen van u persoonsgegevens (zoals een adreswijziging).

 1. Uw rechten

Op basis van de AVG en de UAVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie en inzage van uw gegevens;
 • Het recht op verbetering van persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Indien u een van deze rechten wilt inroepen, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 10. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt, indien u uw rechten wilt uitoefenen of indien u vragen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website.