Aanvragen

De aanvragen dienen schriftelijk in drievoud te worden gedaan. Aanvraagformulieren kunt u op deze pagina downloaden. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van bewijsstukken.

Aanvragen door stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen dienen naast een gedetailleerde omschrijving van het project ten minste vergezeld te gaan van de statuten, een recent uittreksel uit het handelsregister en de twee laatste jaarrekeningen van de financiële steun vragende instelling.

Aanvragen door of voor natuurlijke personen kunnen uitsluitend via een instelling van maatschappelijk werk worden gedaan. De aanvragen dienen ten minste vergezeld te gaan van specificaties van inkomsten en vaste lasten, banksaldi en een concreet plan voor de voorziening of het vervoermiddel waarvoor financiële steun wordt gevraagd. Ingeval van een eigen huis dienen tevens de WOZ-waarde alsmede informatie over de omvang en het rentepercentage van de hypothecaire lening bij de aanvraag te worden gevoegd.
Financiële hulp wordt in beginsel alleen in de vorm van een schenking verleend.

Het bestuur beslist eenmaal per kwartaal over ingediende aanvragen. Kort na die beslissing ontvangen de aanvragers schriftelijk bericht.

Particulieren

U kunt hier het aanvraagformulier voor particulieren invullen.

Rechtspersonen

U kunt hier het aanvraagformulier voor rechtspersonen invullen.